• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Trung tâm Đào tạo

Có chức năng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, giám sát các vấn đề sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tổ chức triển khai đào tạo theo kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt trong toàn Tập đoàn - bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.

2. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu chuẩn mực năng lực/khung năng lực, các chương trình đào tạo cho các vị trí chức danh/nhóm chức danh, bậc/nhóm công việc và theo các tiêu chí phân loại khác tại Tập đoàn và các Công ty con.

3. Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống các chương trình đào tạo và phát triển các hình thức đào tạo phù hợp, hiệu quả tại Tập đoàn và các Công ty con.

4. Cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn quản lý phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị thuộc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt và các đơn vị bên ngoài Bảo Việt.

Branch Locator