• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Hội đồng Quản trị

  • Ông Đào Đình Thi –  Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Ông Đỗ Trường Minh –  Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Bà Thân Hiền Anh –  Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Ông Nguyễn Minh Hoàng   Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Bà Trần Thi Diệu Hằng   Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Ông Kenji Yoneda    Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Ông Teruo Shimmen   Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Ông Nguyễn Xuân Việt   Thành viên Hội đồng Quản trị
Branch Locator