• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Hội đồng Quản trị

 • Ông Đào Đình Thi –  Chủ tịch Hội đồng Quản trị; 
 • Ông Đỗ Trường Minh –  Thành viên Hội đồng Quản trị;
 • Bà Thân Hiền Anh –  Thành viên Hội đồng Quản trị;
 • Ông Nguyễn Minh Hoàng   Thành viên Hội đồng Quản trị;
 • Bà Trần Thi Diệu Hằng   Thành viên Hội đồng Quản trị;
 • Ông Shuichi Sakai   Thành viên Hội đồng Quản trị;
 • Ông Kazuhiko Arai   Thành viên Hội đồng Quản trị;
 • Ông Nguyễn Xuân Việt   Thành viên Hội đồng Quản trị;
 • Ông Nguyễn Duy Khánh   Thành viên Hội đồng Quản trị.

 

 

 

Branch Locator