• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Bảo vệ môi trường: Hành động nhỏ cho thay đổi lớn

Sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường là nguyên nhân gây ra ngày càng nhiều rủi ro thiên tai. Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, hành động bảo vệ môi trường của Bảo Việt được thực hiện thông qua việc:

(1) Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ tại trụ sở chính và các công ty, chi nhánh trong toàn hệ thống;

(2) Triển khai các hoạt động đóng góp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường;

(3) Ứng dụng công nghệ tin học nhằm số hóa giao dịch hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường. 

   

 

 

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube