• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Mô hình phát triển bền vững của Bảo Việt

Là một trong những Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn tiên phong trong các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng. Do vậy, Phát triển bền vững đã trở thành nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Bảo Việt.

Trên cơ sở đối chiếu và kết nối các chỉ tiêu GRI Standards với các Mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu (SDGs), doanh nghiệp có thể xác định được các chủ đề trọng yếu, quản lý được mức độ gắn kết giữa hoạt động của doanh nghiệp với các  mục tiêu SDGs, đồng thời đo lường các kết quả triển khai Chiến lược  PTBV tại doanh nghiệp. Theo đó, Bảo Việt đã áp dụng quy trình 05 bước theo hướng dẫn tại La bàn SDG (SDG Compass) để xác định và quản trị các vấn đề trọng yếu; báo cáo và giám sát quá trình hiện thực hoá các cam kết phát triển bền vững theo SDGs và GRI Standards hiệu quả hơn .

Bảo Việt luôn gắn liền tăng trưởng KINH TẾ với bảo vệ MÔI TRƯỜNG và trách nhiệm XÃ HỘI - ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài của Bảo Việt. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế thể hiện ở tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp vào ngân sách qua nộp thuế. Mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của Bảo Việt vì việc thực hiện mục tiêu này là  điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. Việc thực hiện mục tiêu kinh tế được kết hợp với thực hiện các mục tiêu khác về mặt xã hội và môi trường nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan tới hoạt động trong hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Bảo Việt.

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube