• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Mô hình phát triển bền vững của Bảo Việt

Thực hiện sứ mệnh ‘Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng’.

“Là một trong những Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn doanh nghiệp tiên phong trong các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bình an và phát triển cộng đồng. Phát triển bền vững là nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Bảo Việt”.

Chúng tôi tin rằng việc thực hiện sứ mệnh của Bảo Việt cũng đồng nghĩa với việc bảo đảm, gia tăng và cân bằng lợi ích cho các bên liên quan như nhà đầu tư, khách hàng, cán bộ nhân viên, chính phủ, cộng đồng… qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho Bảo Việt.

Bảo Việt luôn gắn liền tăng trưởng KINH TẾ với bảo vệ MÔI TRƯỜNG và trách nhiệm XÃ HỘI - ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài của Bảo Việt. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế thể hiện ở tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp vào ngân sách qua nộp thuế. Mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của Bảo Việt vì việc thực hiện mục tiêu này là  điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. Việc thực hiện mục tiêu kinh tế được kết hợp với thực hiện các mục tiêu khác về mặt xã hội và môi trường nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan tới hoạt động trong hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Bảo Việt.