• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Phát triển cộng đồng

Bảo Việt cam kết hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động quyên góp, an sinh xã hội và các chương trình tài trợ. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, chúng tôi mang lại lợi ích cho địa phương và người dân thông qua thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với những đóng góp tích cực từ sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của Bảo Việt, chúng tôi cũng hướng đến việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thông qua hoạt động đầu tư cho cộng đồng