• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
>> Báo cáo tài chính năm 2010

  • Các báo cáo VAS

 

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
04/04/11 Cả năm Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS) 2.27 MB
04/04/11 Cả năm Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS) 1.35 MB
04/04/11 Quý 4

Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS)

1.37 MB
30/09/10 Quý 3 Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS)  
30/09/10 Quý 3 Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS)  
30/06/10 Quý 2 Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS)  
30/06/10 Quý 2 Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS)  
31/03/10 Quý 1 Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS)  
31/03/10 Quý 1 Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS)  

 

  • Các báo cáo IFRS

 

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
18/04/11 Cả năm Báo cáo tài chính hợp nhất (IFRS)  
  Quý 3

Báo cáo tài chính hợp nhất sơ bộ giữa kỳ được chuyển đổi (IFRS)

 
30/06/10 Quý 2

Báo cáo tài chính hợp nhất sơ bộ giữa kỳ được chuyển đổi (IFRS)

 
  Quý 1 Báo cáo tài chính hợp nhất sơ bộ giữa kỳ được chuyển đổi (IFRS)  

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube