• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
>> Báo cáo tài chính năm 2012

  • Các báo cáo VAS

 

Ngày phát hành Kỳ báo cáo Báo cáo Dung lượng
29/03/13 Cả năm Báo cáo tài chính riêng năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt (pdf)  
29/03/13 Cả năm Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt (pdf)  
15/11/12 9 tháng Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (trước soát xét) ngày 30 tháng 09 năm 2012 (pdf)  
25/10/12 9 tháng Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các báo cáo riêng giữa niên độ trước soát xét ngày 30 tháng 09 năm 2012 (pdf)  
29/08/12 6 tháng Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên độ (VAS) sau soát xét năm 2012 (pdf)  
29/08/12 6 tháng Báo cáo tài chính riêng bán niên độ (VAS) sau soát xét năm 2012 (pdf)  
14/08/12 6 tháng Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên độ (VAS) trước soát xét năm 2012 (pdf)  
20/07/12 6 tháng Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (VAS) trước soát xét năm 2012 (pdf)  
25/04/12 Quý 1 Báo cáo tài chính riêng (trước soát xét) quý 1/2012  

 

  • Các báo cáo IFRS

 

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
09/04/13 Cả năm

Các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 (IFRS)

 
03/01/13 Quý 3 Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược giữa niên độ ngày 30 tháng 09 năm 2012 (IFRS) 2.39 MB
08/10/12 Quý 2 Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2012 (IFRS) 2.45 MB
  Quý 1 Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược cho mục đích đặc biệt giữa niên độ ngày 31 tháng 03 năm 2012 (IFRS)  

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube