• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
Các đợt tăng vốn điều lệ sau cổ phần hóa năm 2007

1 . Các đợt tăng vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa năm 2007

Thời gian và phương thức phát hành Đối tượng phát hành Vốn điều lệ trước phát hành Vốn huy động từ đợt phát hành Vốn điều lệ sau phát hành
05/2018: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động -  ESOP 2018 Cán bộ nhân viên 6.804.714.340.000 204.150.000.000 7.008.864.340.000
01/2010: Phát hành ra công chúng Cổ đông hiện hữu 6.267.090.790.000 537.623.550.000 6.804.714.340.000
12/2009: Phát hành riêng lẻ Cổ đông chiến lược nước ngoài (HSBC) 5.730.266.050.000 536.824.740.000 6.267.090.790.000

 

2. Thông tin niêm yết Cổ phiếu 

3. Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm IPO năm 2007:
 

 • Cổ phần phát hành lần đầu: 573.026.605 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
 • Cổ phần nhà nước: 444.300.000 cổ phần, bằng 77,54% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 4.621.800 cổ phần, bằng 0,81% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán cho các đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp (nhà đầu tư chiến lược cá nhân trong nước): 700.930 cổ phần, bằng 0,12% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước: 20.400.000 cổ phần, bằng 3,56% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 57.302.661 cổ phần, bằng 10% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 45.701.214 cổ phần, bằng 7,97% vốn điều lệ.