• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu đến 30/12/2014

1. Thông tin cổ phần

Tập đoàn Bảo Việt hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 6.804.714.340.000 đồng vào năm 2011 thông qua phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt. Tới ngày 06/01/2011, kết quả đã có 53.762.355 cổ phiếu được phát hành, chiếm 99,75% tổng số cổ phiếu được quyền phát hành với tổng số tiền thu được là 645,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31.12.2014:

- Vốn điều lệ của Công ty : 6.804.714.340.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 680.471.434 cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Phổ thông

- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 680.471.434 cổ phiếu

- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

2. Cơ cấu cổ đông

(Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/03/2015 thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2014)

Cơ cấu cố đông Số lượng
cổ đông
Số lượng
cổ phần
Tỷ lệ
Cổ đông sáng lập 3 627.173.291 92,17%
- Bộ Tài chính 1 482.509.800 70,91%
- Sumitomo Life 1 122.509.091 18,00%
- SCIC 1 22.154.400 3,26%
Cổ đông khác 7.405 53.298.143 7,83%
TỔNG CỘNG 7.408 680.471.434 100%