• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu hiện hành (tính tới 31/12/2018)

STT Danh mục Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ Số lượng cổ đông Cơ cấu cổ đông (*)
      %   Tổ chức Cá nhân
1 Cổ đông Nhà nước 504.664.200 72,00% 2 2 0
2 Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI 482.509.800 68,84% 1 1 0
3 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên) 605.018.891 86,32% 2 2 0
4 Công đoàn Công ty 28.997 0,0041% 1 1 0
5 Cổ phiếu quỹ - 0 0 0 0
6 Cổ đông khác 73.683.328 10,83% 8.676 166 8.510
Tổng cộng 700.886.434 100% 8.682  167 8.515
Trong đó: - Trong nước 528.810.555 75,45% 8.137 56 8.081
- Nước ngoài 172.075.879 24,55% 545 111 434