• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Lịch sử chi trả cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức qua các năm tài chính 2008-2014

Cổ tức qua các năm

Tỷ lệ thực hiện Thời gian thực hiện
2014 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) Bắt đầu từ ngày 25/06/2015
2013 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng) Bắt đầu từ ngày 30/06/2014
2012 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng) Bắt đầu từ ngày 17/07/2013
2011 12% (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) Bắt đầu từ ngày 02/07/2012
2010 12% (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) Bắt đầu từ ngày 04/07/2011
2009 11% (01 cổ phần được nhận 1.100 đồng) Bắt đầu từ ngày 10/06/2010
2008 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) Bắt đầu từ ngày 20/05/2009