• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Lịch sử chi trả cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức qua các năm tài chính 2008-2019

Cổ tức qua các năm

Tỷ lệ thực hiện Thời gian thực hiện
2018 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) Bắt đầu từ ngày 10/12/2019
2017 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) Bắt đầu từ ngày 31/08/2018
2016 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) Bắt đầu từ ngày 29/07/2017
2015 8% (01 cổ phần được nhận 800 đồng) Bắt đầu từ ngày 29/07/2016
2014 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) Bắt đầu từ ngày 25/06/2015
2013 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng) Bắt đầu từ ngày 30/06/2014
2012 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng) Bắt đầu từ ngày 17/07/2013
2011 12% (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) Bắt đầu từ ngày 02/07/2012
2010 12% (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) Bắt đầu từ ngày 04/07/2011
2009 11% (01 cổ phần được nhận 1.100 đồng) Bắt đầu từ ngày 10/06/2010
2008 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) Bắt đầu từ ngày 20/05/2009

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube