• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

STT Nội dung Trước khi thay đổi Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi
01 Vốn điều lệ (VNĐ) 7.008.864.340.000 414.363.300.000 7.423.227.640.000 Phát hành riêng lẻ cổ phiếu
02 Tổng số cổ phiếu 700.886.434 41.436.330 742.322.764
03 Số lượng cổ phiếu quỹ 0 0 0
04 Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 700.886.434 41.436.330 742.322.764
05 Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác 0 0 0

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube