• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

STT Nội dung Trước khi thay đổi Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi
01 Vốn điều lệ (VNĐ) 6.804.714.340.000 204.150.000.000 7.008.864.340.000 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động -  ESOP 2018
02 Tổng số cổ phiếu 680.471.434 20.415.000 700.886.434  
03 Số lượng cổ phiếu quỹ 0 0 0  
04 Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 680.471.434 20.415.000 700.886.434  
05 Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác 0 0 0