• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > BVH: Niêm yết và giao dịch bổ sung 53,6 triệu cổ phiếu
Công bố thông tin

BVH: Niêm yết và giao dịch bổ sung 53,6 triệu cổ phiếu
02.07.2013 - 04:39

Ngày 01/07/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 657/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

  • Số lượng: 53.682.474 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi bốn cổ phiếu).
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 536.824.740.000 đồng (Năm trăm ba mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
  • Ngày chính thức giao dịch: 08/07/2013

Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho HSBC Insurance (Asia – Pacific) Holdings Limited theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1527/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2009 của Tập đoàn Bảo Việt. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm theo Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm phát hành.

Hiện tại, 53,6 triệu cổ phiếu này đã hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng và thuộc quyền sở hữu của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo theo thông tin đã công bố ngày 26/3/2013.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube