• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tập đoàn Bảo Việt
15.11.2010 - 01:36

Sở Giao dịch CK TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) như sau:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2009 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17,18/08/2009 thì người bán không được hưởng quyền).
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 19/08/2009
  • Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  • Nội dung: Về việc chuyển giao quyền quản lý vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
  • Thời gian lấy ý kiến: dự kiến lấy ý kiến trong khoảng thời gian từ ngày 28/08/2009 đến ngày 17/09/2009.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BVH vào những ngày 18,19,20/08/2009.

---------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Số: 1038/TB-CNTTLK TPHCM, ngày 05 tháng 08 năm 2009

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - CN.TPHCM (CNTTLK) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: Tập đoàn Bảo Việt

- Trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 043 9289999

- Tên chứng khoán:

- Mã chứng khoán:

- Mã ISIN:

- Loại chứng khoán:

- Mệnh giá:

- Ngày đăng ký cuối cùng:

- Lý do và mục đích:

- Thời gian lấy ý kiến:

Fax: 043 9289609

Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt

BVH

VN000000BVH3

Cổ phần phổ thông

10.000 đồng

19/08/2009

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Từ ngày 28/08/2009 đến 17/09/2009

- Nội dung lấy ý kiến: Về việc chuyển giao quyền quản lý vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam sang Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BVH: ngày 18, 19, 20/08/2009.

Đề nghị các Thành viên lưu ký lập và gửi Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán nêu trên và Danh sách hạn chế chuyển nhượng (nếu có) tại ngày đăng ký cuối cùng (19/08/2009) cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CN.TPHCM (P. Đăng ký chứng khoán) để tổng hợp danh sách cổ đông.

- Hình thức nộp danh sách: Văn bản chính kèm theo đĩa mềm hoặc gửi Mail theo địa chỉ:dangkyvsd@gmail.comdangkyhcm@vsc.vn (kiểu chữ VN tiêu chuẩn Việt Nam)

- Thời gian nộp danh sách: chậm nhất 21/08/2009.

TVLK có trách nhiệm thông báo đầy đủ nội dung, chi tiết Thông báo thực hiện quyền đến từng nhà đầu tư là khách hàng sở hữu chứng khoán BVH tại thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - CN.TPHCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - CN.TPHCM chỉ chấp nhận những phần danh sách có thông tin đầy đủ, chính xác và đúng hạn. Mọi tổn thất xảy ra do vi phạm các quy định về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, các Thành viên lưu ký phải chịu trách nhiệm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tập đoàn Bảo Việt;

- Phòng LK;

- Lưu HCTH, ĐK

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đỗ Thư TrangFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube