• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tập đoàn Bảo Việt
15.11.2010 - 01:36

Ngày 16/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM Chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tập đoàn Bảo Việt.

Theo Quyết định này, Cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

2. Mã chứng khoán : BVH

3. Mã ISIN : VN000000BVH3

4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

5. Số lượng cổ phiếu : 573.026.605 cổ phiếu (Năm trăm bảy mươi ba triệu không trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm lẻ năm cổ phiếu)

6. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 5.730.266.050.000 đồng (Năm nghìn bảy trăm ba mươi tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

Theo kế hoạch, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến ngày 25/6/2009 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh./.
                                                                                                                                       QHCC


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube