• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
08.06.2023 - 05:27

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như tài liệu và đường link kèm theo:

https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/5718/MediaCenterDetail/FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube