• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt công bố Báo cáo thường niên năm 2011
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt công bố Báo cáo thường niên năm 2011
18.04.2012 - 12:00

Vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt đã ra mắt Báo cáo thường niên năm 2011, góp phần mang lại cho các cổ đông và nhà đầu tư cái nhìn toàn diện đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt trong năm qua.

Chủ đề của Báo cáo thường niên năm 2011 - 'Chúng tôi đang đổi thay và lớn mạnh từng ngày' - thể hiện các thành quả mà Bảo Việt đã đạt được trong hoạt động kinh doanh năm 2011 cũng như trong quá trình thực hiện chiến lược 5 năm 2011-2015

Năm nay, Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt phong phú hơn năm ngoái với các nội dung, thuyết minh và phân tích hoạt động kinh doanh được bổ sung thêm, cụ thể được thể hiện tại các phần:

  • Báo cáo hoạt động kinh doanh
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Quản trị rủi ro
  • Kiểm toán nội bộ

Tập đoàn Bảo Việt cũng tiếp tục thực hiện báo cáo tài chính theo cả hai chuẩn, tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS) và tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong Báo cáo thường niên năm 2011, thể hiện sự minh bạch và chất lượng báo cáo tài chính của Bảo Việt.

> Tải Báo cáo thường niên 2011 - Bản tiếng Việt (PDF, 10.7MB)FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube