• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2021 và Thông báo Ngày ĐKCC nhận cổ tức 2021
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2021 và Thông báo Ngày ĐKCC nhận cổ tức 2021
08.11.2022 - 05:34

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube