• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
06.12.2019 - 05:28

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ sửa đổi lần thứ 10, Biên bản kiểm phiếu (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:
FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube