• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Điều lệ (Sửa đổi bổ sung lần thứ 14) và các tài liệu liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Điều lệ (Sửa đổi bổ sung lần thứ 14) và các tài liệu liên quan
30.06.2022 - 06:23

Tập đoàn Bảo Việt kính gửi công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Điều lệ (Sửa đổi bổ sung lần thứ 14); Nghị quyết thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính và các tài liệu có liên quan, thông tin tại tài liệu đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube