• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tiếng Anh) và thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tiếng Anh) và thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
25.05.2018 - 04:25

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tiếng Anh) và thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: