• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt
18.04.2013 - 02:14

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như các files kèm theo: