• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 3 tháng và 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 (Sau soát xét)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 3 tháng và 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 (Sau soát xét)
29.08.2019 - 04:26

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2019 (sau soát xét) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube