• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
24.11.2021 - 05:48

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố thông tin kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube