• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt - thôi kiêm nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Khối Xây dựng Chiến lược, bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt - thôi kiêm nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Khối Xây dựng Chiến lược, bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản
12.07.2012 - 02:26

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt - thôi kiêm nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Khối Xây dựng Chiến lược, bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản - với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube