• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc Kiểm toán Nội bộ - có chức danh như các Giám đốc các Khối chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc Kiểm toán Nội bộ - có chức danh như các Giám đốc các Khối chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt
10.07.2013 - 12:00

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc Kiểm toán Nội bộ - có chức danh như Giám đốc các Khối chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube