• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH trên HoSE) công bố thông tin về chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị (Ông Charles Bernard Gregory) và thành viên Ban Kiểm soát (Ông Ho Yin Danny Lui)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH trên HoSE) công bố thông tin về chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị (Ông Charles Bernard Gregory) và thành viên Ban Kiểm soát (Ông Ho Yin Danny Lui)
24.04.2013 - 05:10

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về Tập đoàn Bảo Việt công bố về việc chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Charles Bernard Gregory và chấm dứt tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Ho Yin Danny Lui với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube