• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

Chức năng chính của Ủy ban là tư vấn và tham mưu cho HĐQT Tập đoàn trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư, và nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Kể từ khi thành lập, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư – với vai trò là Ủy ban chức năng tư vấn cho HĐQT – đã tham gia tích cực trong việc chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển của toàn Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt giai đoạn 2011 – 2015 (đã được ĐHĐCĐ thường niên 2011 Tập đoàn Bảo Việt thông qua), tham gia ý kiến về các Quy định, quy chế về hoạt động đầu tư trong toàn Tập đoàn, tham gia vào Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO), Hội đồng Quản lý rủi ro (RMC), và phát huy vai trò của mình trong việc thẩm định các dự án đầu tư của Tập đoàn để đảm bảo hiệu quả đầu tư.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube