• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Ủy ban Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có (ALCO)

Nhiệm vụ chính của Ủy ban ALCO bao gồm quản lý rủi ro ảnh hưởng tới cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ trên bảng tổng kết tài sản của toàn Tập đoàn, đánh giá các rủi ro tài chính, đầu tư và rủi ro tín dụng nhằm đưa ra những khuyến nghị cho các Khối, Ban trong Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên, tạo ra một cơ chế quản trị rủi ro tài chính xuyên suốt tại Tập đoàn và các công ty thành viên.

Ủy ban quản lý tài sản nợ- tài sản có được thành lập bởi Tập đoàn và các công ty con từ đầu năm 2010 có trách nhiệm xem xét và kiểm soát các chiến lược đầu tư để phù hợp với chính sách quản lý về tài sản nợ của Tập đoàn và các công ty con cũng như đáp ứng các yêu cầu về khả năng thanh toán.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube