• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Lịch Công bố thông tin và sự kiện quan hệ Nhà đầu tư hàng năm

Tháng 1 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 10 Tháng 12 Tháng 1/2021
30/01:
Công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2019
09/4: Công bố Báo cáo tài chính năm 2019 (Kiểm toán) Trước 2/5: Công bố nghị quyết HĐQT về việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng ESOP đợt e (20%) và Hồ sơ gửi VSD Tổ chức  ĐHĐCĐ thường niên 30/7: Công bố Báo cáo quản trị bán niên 2020 28/8: Công bố BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2020 (đã soát xét) 30/10: Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2020 18/12: Giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cố phiếu Phát hành riêng rẻ 29/01:
Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2020
Công bố Báo cáo tài chính  riêng và Hợp nhất Quý IV/2019 (trước soát xét) 20/4: Công bố thông tin về Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững 2019 Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 30/7: Công bố Báo cáo tài chính Quý II/2020 (trước soát xét)       29/01:
 Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2020
  29/4: Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2020 (trước soát xét) Công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến thời gian, địa điểm họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên   29/7: Công bố BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2016 (trước soát xét)        
                 

 

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube