• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Lịch Công bố thông tin và sự kiện quan hệ Nhà đầu tư hàng năm

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 1/2017
30/01:
Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2015
05/02: Công bố Báo cáo tài chính  riêng và Hợp nhất Quý IV/2015 28/3: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 06/04: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Ngày 13/5: Tổ chức Analyst's meeting Quý I/2016 28/6: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 (dự kiến) 28/7: Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2015 (dự kiến) 30/8: Công bố BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2016 (sau soát xét) 9/9: Corporate tour & Analyst meeting về kết quả kinh doanh bán niên và triển vọng 6 tháng cuối năm 30/10: Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2016 25/01:
Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2016
    31/03: Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán 20/4: Công bố thông tin về Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững 2015 18/5: Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2016   29/7: Công bố Báo cáo quản trị bán niên 2016       25/01:
 Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2016
      29/4: Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2016     29/7: Công bố BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2016 (trước soát xét)