• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2013

1.  Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 30/06/2014.

2.  Địa điểm thực hiện:

  • > Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
  • > Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông có thể nhận cổ tức thông qua 02 hình thức: nhận tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản. Trường hợp nhận thông qua chuyển khoản, đề nghị cổ đông điền vào Biểu mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức và gửi kèm bản sao Chứng minh nhân dân tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại các địa chỉ nêu trong Thông báo dưới đây để nhận cổ tức.