• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Hội đồng Quản lý Rủi ro

Chủ tịch Hội đồng Quản lý rủi ro là Giám đốc Khối Quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt. Hội đồng Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt thành lập năm 2010 nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình quản trị, đổi mới cơ cấu tổ chức của Tập đoàn theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, thực hiện giám sát hoạt động quản lý rủi ro toàn Tập đoàn, bao gồm: rủi ro bảo hiểm; rủi ro đầu tư; rủi ro hoạt động và các rủi ro khác

Hội đồng Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con đã thực hiện và tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản lý rủi ro. Quy chế quản lý rủi ro quy định cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm quản lý rủi ro của Hội đồng quản trị, ban điều hành và các bộ phận liên quan. Quy chế này cũng nêu ra các định nghĩa, cách thức nhận biết những rủi ro trọng yếu và các chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube