• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Điều lệ và quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt

Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (được thông qua tại ĐHĐCĐ thành lập)

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ nhất)

- Phụ lục sửa đổi Phụ lục 1 (đính kèm Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2009) được ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 23/09/2009 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ hai)

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ ba)

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ tư)

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ năm)

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7)

- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8)

Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 9)

Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 10)

Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 11)

Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 12)

 

Quy chế Quản trị của Bảo Việt

Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần 3) (pdf)

- Quy chế quản trị tập đoàn Bảo Việt (pdf)FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube