• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Với vai trò là nhà đầu tư chiến lược và cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Bảo Việt, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tích cực hỗ trợ Bảo Việt trong việc chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính để kiện toàn và nâng cao chất lượng các hoạt động này, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Ngày 22/10/2009 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cùng thống nhất ký Thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm thiết lập nền tảng hợp tác giữa hai bên.

Việc triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác là cơ hội tốt để Bảo Việt và SCIC phát huy lợi thế của mỗi bên trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh, xây dựng cơ sở khách hàng và nâng cao hiệu quả các dự án hai bên đang phối hợp triển khai.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube