• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Sau hơn hai năm thực hiện Thoả thuận Hợp tác Chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực và hợp tác triển khai các dự án đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đã có những bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Với vai trò là nhà đầu tư chiến lược và cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Bảo Việt, SCIC đã tích cực hỗ trợ Bảo Việt trong việc chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính để kiện toàn và nâng cao chất lượng các  hoạt động này, đồng  thời đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Việc triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác là cơ hội tốt để Bảo Việt và SCIC phát huy lợi thế của mỗi bên trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh, xây dựng cơ sở khách hàng và nâng cao hiệu quả các dự án hai bên đang phối hợp triển khai.

***

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC hiện quản lý danh mục đầu tư bao gồm hơn 700 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

Ngày 22/10/2009 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cùng thống nhất ký Thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm thiết lập nền tảng hợp tác giữa hai bên. Biên bản Thỏa thuận được ký giữa ông Trần Văn Tá - Tổng Giám đốc SCIC và bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 23/9/2009, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã ra Nghị quyết số 02/2009/NQ-ĐHCĐ thông qua việc chuyển giao toàn bộ 20,4 triệu cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Để đánh dấu sự kiện này và nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển, Tập đoàn Bảo Việt đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Branch Locator