• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Chiến lược phát triển

  • Mục tiêu chiến lược

Với lịch sử 55 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Bảo Việt đã khẳng định vai trò và vị thế trên thị trường Tài chính – Bảo hiểm. Trong bối cảnh hội nhập khu vực, trên cơ sở đánh giá thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế và các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, Bảo Việt hướng đến tầm nhìn 2025 là “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng hiệu quả và bền vững”.

Để đạt được tầm nhìn 2025, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chiến lược Một Bảo Việt với 3 định hướng trọng tâm như sau:

  • Tăng trưởng hiệu quả và bền vững, củng cố nền tảng Một Bảo Việt:

Ưu tiên nguồn lực tạo bứ phá về hiệu quả hoạt động, củng cố lợi thế cạnh tranh và vị trí hàng đầu của lĩnh vực Kinh doanh bảo hiểm, tiép tục khai tháccơ hội trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác.

  • Tăng cường tiềm lực tài chính

Thông qua đa dạng hóa các phương thức huy động vốn, trong đó chính sách chia cổ tức theo hướng dành một phần nguồn lực bổ sung cho quỹ dầu tư phát triển, kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lựi ích lâu dài cho các cổ đông.

  • Củng cố năng lực quản trị

Và quản lý kinh doanh trên nền tảng Một Bảo Việt, áp dụng thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube