• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kế hoạch lựa chọn Nhà thầu điều chỉnh gói thầu Mua dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị mạng tại DC
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kế hoạch lựa chọn Nhà thầu điều chỉnh gói thầu Mua dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị mạng tại DC
10.03.2021 - 04:09

Xem file đính kèm: