• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiểu chuẩn cho phần mềm Oracle GoldenGate, năm 2020 - 2022"
Thư viện Đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiểu chuẩn cho phần mềm Oracle GoldenGate, năm 2020 - 2022"
06.08.2020 - 02:24

Xem file đính kèm: