• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu (DC) và Trung tâm dự phòng thảm họa (DR) của Tập đoàn Bảo Việt, năm 2023"
Thư viện Đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu (DC) và Trung tâm dự phòng thảm họa (DR) của Tập đoàn Bảo Việt, năm 2023"
24.10.2023 - 04:02

Xem file đính kèmFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube