• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và mua sắm thường xuyên của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần 1)
Thư viện Đấu thầu

Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và mua sắm thường xuyên của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần 1)
22.05.2019 - 05:41

Xem file đính kèm: