• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành hệ thống UPS 160kVA ở Trung tâm Dữ liệu cho 02 năm 2020-2022"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành hệ thống UPS 160kVA ở Trung tâm Dữ liệu cho 02 năm 2020-2022"
19.03.2020 - 12:01

Xem file đính kèm: