• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho các thiết bị lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dự phòng thảm họa của Tập đoàn Bảo Việt, năm 2022"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho các thiết bị lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dự phòng thảm họa của Tập đoàn Bảo Việt, năm 2022"
05.08.2022 - 05:39

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube