• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho các thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu (DC) và Trung tâm dự phòng thảm họa (DR) của Tập đoàn Bảo Việt, năm 2021"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho các thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu (DC) và Trung tâm dự phòng thảm họa (DR) của Tập đoàn Bảo Việt, năm 2021"
25.08.2021 - 03:51

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube