• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle GoldenGate, năm 2020 - 2022
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle GoldenGate, năm 2020 - 2022
26.10.2020 - 02:29

Xem file đính kèm: