• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle, năm 2021-2022"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle, năm 2021-2022"
09.08.2021 - 03:19

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube