• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo cam kết chất lượng của các dịch vụ "Hỗ trợ người dùng cuối" và "Vận hành dịch vụ hạ tầng tại CTTV trực thuộc các Đơn vị"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo cam kết chất lượng của các dịch vụ "Hỗ trợ người dùng cuối" và "Vận hành dịch vụ hạ tầng tại CTTV trực thuộc các Đơn vị"
12.10.2023 - 03:35

Xem nội dung file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube