• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo mời thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành hệ thống UPS 160kVA ở Trung tâm Dữ liệu cho 02 năm 2020-2022"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành hệ thống UPS 160kVA ở Trung tâm Dữ liệu cho 02 năm 2020-2022"
03.04.2020 - 02:55

Xem file đính kèm: