• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle GoldenGate, năm 2020 - 2022"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle GoldenGate, năm 2020 - 2022"
09.09.2020 - 03:10

Xem file đính kèm: