• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ nhà đầu tư và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông theo chuẩn mực quốc tế
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ nhà đầu tư và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông theo chuẩn mực quốc tế
23.02.2017 - 01:47

  • BVH tăng cường Quan hệ nhà đầu tư hướng tới nâng cao giá trị doanh nghiệp trong dài hạn;
  • Tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong Quản trị công ty và Phát triển bền vững; Tiên phong thí điểm áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững;
  • Hoạt động IR minh bạch và hiệu quả, được nhà đầu tư và thị trường ghi nhận;
  • Hoạt động kinh doanh tăng trưởng vững chắc, gia tăng lợi ích cổ đông.


Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Quan hệ nhà đầu tư dành cho các doanh nghiệp niêm yết đã được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phối hợp với Viet Nam Corporate Governance Initiative (VCGI) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức sáng 23/2/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng quản trị công ty và tổ chức ĐHĐCĐ, các chuyên gia về quản trị công ty đã có phần chia sẻ các thông lệ quản trị tốt nhất và cập nhật những thay đổi về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo Luật doanh nghiệp 2014. Trong khuôn khổ Hội nghị Tập huấn, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã có phần trình bày chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quan hệ nhà đầu tư và tổ chức ĐHĐCĐ tại Tập đoàn Bảo Việt.

Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ nhà đầu tư và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông theo chuẩn mực quốc tế

Là một doanh nghiệp niêm yết nằm trong top VN30, Bảo Việt luôn xác định bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư là một trong những vấn đề cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) của Bảo Việt hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với các cổ đông. 

Trong thực tiễn triển khai, Bảo Việt đã thực hiện các chính sách để đảm bảo sự bình đẳng của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin; chuẩn hóa quy trình tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định hiện hành và áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông.

Ông Phạm Ngọc Tú, Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính - Phụ trách Công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ tại Hội thảo: “Là doanh nghiệp niêm yết với gần 7.000 cổ đông, Tập đoàn Bảo Việt không chỉ quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông mà còn tiên phong áp dụng các chuẩn mực của khu vực và quốc tế về quản trị công ty (Thẻ điểm quản trị ASEAN, Nguyên tắc quản trị công ty OECD); phát triển bền vững (GRI) và quan hệ nhà đầu tư (IIRC). Với việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế nêu trên, Bảo Việt mong muốn góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và lành mạnh hóa thị trường, nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm nay, Bảo Việt cũng triển khai thí điểm áp dụng thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) ”.

Hướng tới tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong Quản trị công ty và Phát triển bền vững

Nâng cao chất lượng quản trị công ty theo tiêu chuẩn quốc tế

Bảo Việt tiên phong áp dụng chuẩn mực quốc tế trong Cẩm nang quản trị công ty của IFC và dựa vào các tiêu chí của thẻ điểm quản trị ASEAN về các nguyên tắc liên quan tới quyền cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, công bố thông tin minh bạch và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Trong thời gian tới đây, Bảo Việt sẽ liên tục rà soát và tuân thủ để thực hiên các quy định Quản trị Công ty theo thẻ điểm Quản trị ASEAN và Tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững cập nhật trên thế giới.

Tiên phong thí điểm triển khai thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) được được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) vào năm 2016. Đây là phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập Báo cáo phát triển bền vững, dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2018. Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards là phiên bản được nâng cấp từ GRI4 Guidelines và được cấu trúc lại nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. 

Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo phát triển bền vững theo Chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

Hoạt động IR minh bạch và hiệu quả, được nhà đầu tư và thị trường ghi nhận

Trong hoạt động IR, công bố thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng, thể hiện sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của mỗi doanh nghiệp. Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. 

Nhằm nâng cao mức độ tin cậy của số liệu, Bảo Việt đã duy trì việc lập Báo cáo tài chính theo hai chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đồng thời được kiểm toán độc lập bởi Công ty Kiểm toán Ernst and Young.

Không chỉ thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính - điều mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang làm, Bảo Việt còn tiên phong thực hiện kiểm toán độc lập đối với các chỉ tiêu phi tài chính để nâng cao mức độ tin cậy của thông tin khi được đảm bảo bởi bên thứ ba (Công ty kiểm toán PwC). 

Thông qua việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trọng yếu về công bố thông tin và tính thanh khoản của cổ phiếu, Tập đoàn Bảo Việt đã xuất sắc được bình chọn vào “Top 5 Doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm 2016” do chính các nhà đầu tư bình chọn.

Vừa qua, Báo cáo tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt cũng đã được Giải đặc biệt Báo cáo Phát triển bền vững khu vực châu Á (Asia Sustainability Reporting Awards - ASRA) và Giải Báo cáo tích hợp tốt nhất Châu Á được công bố và trao giải tại Singapore vào cuối tháng 11/2016.

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng vững chắc, gia tăng lợi ích cổ đông 

Thông qua việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định, góp phần đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Kể từ sau cổ phần hóa đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, đóng góp hơn 17.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. 

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu hợp nhất năm 2016 của Bảo Việt đạt 25.614 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với năm 2015, bằng 113,8% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 15%, bằng 114,2% kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016 đạt hơn 73.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD, tăng 24,8%; vốn chủ sở hữu đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2015. Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.

Kết quả này cho thấy các hoạt động kinh doanh của Bảo Việt đang tiếp tục có những bước phát triển tốt. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh về tổng doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác mới, trong đó doanh thu khai thác mới đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2015. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng bứt phá, đạt hơn 7.500 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 11%, hoàn thành 105,2% kế hoạch. Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính gia tăng quy mô tài sản đầu tư, tổng tài sản quản lý tăng trưởng 23%.

Với kết quả kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube