• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2013
Hoạt động Bảo Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2013
26.04.2013 - 06:26

Hôm nay, tại Trụ sở chính số 8 Lê Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tham dự Đại hội có 273 cổ đông (trong đó có 96 cổ đông tham dự trực tiếp và 177 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 67,52% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, phương án sử dụng lợi nhuận, thông qua việc sửa đổi điều lệ. Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành việc bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 để thay thế hai thành viên từ nhiệm.

Năm 2012 lợi nhuận của BVSC đạt 530% kế hoạch, mục tiêu 2013 đạt 184 tỷ đồng doanh thu và 77,5 tỷ đồng lợi nhuận

Trong năm 2012, với phương châm “Chung tay vượt khó, tạo đà phát triển”, BVSC đã nỗ lực vượt qua khó khăn đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu 208,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 77,3 tỷ đồng, lần lượt đạt 135,5% và 530% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Song song, Công ty cũng hoàn tất đầu tư giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Thị phần giao dịch của Công ty tăng trưởng 12% so với năm 2011. Trong lĩnh vực tư vấn Công ty tiếp tục được vinh danh “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2011-2012”.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh đạt được trong năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. Sang năm 2013 BVSC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 184 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 77,5 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%. Tại Đại hội, các cổ đông cũng biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2012, theo đó toàn bộ lợi nhuận trong năm 2012 sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua đề xuất của Công ty về phương án sử dụng lợi nhuận 2013 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban KS và Thư ký Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị

Một nội dung quan trọng được các cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên ngày 26/4/2013 là việc tiến hành bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm  kỳ 2010-2015 để thay thế hai thành viên từ nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu và do có sự thay đổi cơ cấu cổ đông chiến lược tại Tập đoàn Bảo Việt.  

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVSC có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/06/2013. Bà Phúc Lâm là Tổng Giám đốc đầu tiên của BVSC và là Chủ tịch HĐQT BVSC liên tục trong hơn 10 năm qua. Với cương vị là Chủ tịch HĐQT BVSC, trong hơn 10 năm qua, bà Phúc Lâm đã không chỉ là người đặt nền móng cho tổ chức và hoạt động của Công ty, giữ vai trò lãnh đạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển cho Công ty mà còn theo sát quá trình hoạt động của Công ty trong suốt những năm vừa qua. Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, khả năng quyết định vấn đề cẩn trọng và kịp thời, quyết đoán, sự tâm huyết đối với BVSC, Bà Phúc Lâm đã đóng góp to lớn vào sự thành công của BVSC.

Ông Charles Bernard Gregory (đại diện HSBC Insurance), là thành viên HĐQT BVSC giai đoạn 2010-2013. Tại BVSC Ông có những đóng góp quý báu trên các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, quản trị tài chính, việc xây dựng định hướng chiến lược..... cho BVSC hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Đại hội đã bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Ông Trương Ngọc Lân – Trưởng ban Đầu tư Dự án Tập đoàn Bảo Việt  vào Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010 – 2015 tại BVSC. Cùng ngày, Hội đồng Quản trị cũng đã họp nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn là Chủ tịch HĐQT.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết: “sẽ tiếp tục kế thừa những thành công của HĐQT cũ, chuẩn bị cho chiến lược mới của Công ty nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh cho BVSC, tăng cường quản lý rủi ro, tăng cường công tác kiểm soát để hướng tới sự phát triển bền vững cho Công ty”, đồng thời Ông cũng tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm và ông Charles Bernard Gregory trong suốt thời gian đương nhiệm dành cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ, tăng quyền lợi cho cổ đông

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. Việc sửa đổi Điều lệ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC và 121/2012/TT-BTC theo đó quy định rõ nét hơn các quyền lợi của cổ đông, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản trị rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty. Bên cạnh việc thông qua Điều lệ, các cổ đông cũng thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông, Quy trình tổ chức các cuộc họp của HĐQT, Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube